Katalog produktů

Nábytkové systémy

 Najdete nás na Facebooku:

 

 

  

ČESKÝ VÝROBCE KUCHYNÍ

 

SYKORA - MY!KITCHEN

Reklamační řád

 I. Adresa určená pro doručování a vyřizování reklamací:

 
Libuše Juráňová - MAHON nábytek
Dlouhá 214, Hustopeče nad Bečvou, 753 66
IČO: 68338899
DIČ: CZ7958255690
 

II. Délka záruční doby
 
Pro kupující, jejichž právní vztah s prodávajícím se řídí občanským zákoníkem, platí zákonná záruční doba v délce 24 měsíců, není-li výrobcem či dovozcem v záručním listě poskytnuta záruční doba delší.
 
Pro kupující, jejichž právní vztah s prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem, se zákonná záruční doba nevztahuje a poskytnutí záruky jakož i její délka a způsob reklamace se řídí obchodním zákoníkem.
 
Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží.
 
 
III. Shoda s kupní smlouvou a odpovědnost prodávajícího za vady prodané věci
 
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodávané zboží je při převzetí a dále po celou záruční dobu ve shodě s kupní smlouvou.
 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Pokud se vada zboží projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.
 
Při reklamaci vad během záruční doby má kupující následující práva:
jde-li o vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
IV. Způsob reklamace
 
Vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
K reklamaci je nutné vždy doložit doklad o prodeji a záruční list (je-li součástí výrobku). Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, je třeba též doložit doklad o reklamaci. V reklamaci je třeba popsat zjištěné vady, způsob, kterým se projevují a dále je nutné uvést způsob odstranění vad, který kupující požaduje. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího již jednou uplatněné nároky měnit.
Reklamaci je nutné učinit písemně a zaslat na adresu pro doručování reklamací nebo osobně na kterékoliv prodejně. Reklamovaný výrobek nebo jeho část je třeba dopravit zpět na adresu pro doručování a vyřizování reklamací, nejlépe po předchozí dohodě.
 
Prodávající je povinen při reklamaci postupovat v souladu s § 19 zákona na ochranu spotřebitele, zejména je povinen:
rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná o odbornému posouzení vady)
nedohodne-li se s kupujícím na lhůtě delší, vyřídit reklamaci včetně odstranění vady do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace
vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje
vydat kupujícímu po vyřízení písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy si věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
Dojde-li k výměně věci (nebo její součástky), běží záruční doba znovu od převzetí nové věci (součástky).
Reklamaci je nutné prodávajícímu doručit nejpozději v poslední den záruční lhůty.
 
Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího. V případě, že kupující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele společnosti prodávajícího.
 
V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů v paušální výši 400,- Kč.

 
V. Rozsah záruky
 
Rozsah záruky je uveden v jednotlivých záručních listech. Není-li záruční list součástí výrobku nebo není-li rozsah záruky v něm uveden, platí níže uvedené:
 
Záruka se vztahuje na materiálové nebo konstrukční vady zboží a dále na vady vzniklé při montáži nábytku / kuchyně v případě, že montáž provádí odborný pracovník prodávajícího.
 
Záruka se nevztahuje na:
běžné opotřebení ploch, mechanických součástí a komponentů nábytku způsobené obvyklým užíváním
použití výrobku k jiným účelům a jiným způsobem než je určeno a než je obvyklé
opotřebení způsobené jednorázovým nebo opakovaným extrémním zatížením nebo způsobené nevhodným používáním
vady povrchu způsobené nevhodnými nebo koncentrovanými čistícími prostředky
vady způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají bytovému prostředí – zejména svojí teplotou a vlhkostí
poškození vinou uživatele (neodbornou opravou, nevhodnou údržbou a ošetřováním)
vady v důsledku havárie či živelné události a vady po neoprávněném užití (vloupání apod.)
vady a poškození vzniklá nedodržením pokynů pro užívání a bezpečnostních pokynů
mechanická poškození vzniklá při dopravě, pokud dopravu neprovádí prodávající
Pokyny k ošetřování


Otevírací doba

Prodejna Hustopeče nad Bečvou

PO 9:00- 18:00 hod.

ÚT 9:00 - 18:00 hod.

ST 9:00 - 18:00 hod

ČT 9:00 - 18:00 hod.

PÁ 9:00 - 18:00 hod.

SO 9:00 - 12:00 hod

 

Prodejna Valašské Meziříčí

PO 9:00 - 18:00 hod.

ÚT 9:00 - 18:00 hod.

ST 9:00 - 18:00 hod

ČT 9:00 - 18:00 hod.

PÁ 9:00 - 18:00 hod.

SO 9:00 - 12:00 hod

 

Kontaktní informace

Dlouhá 214
753 66 Hustopeče nad Bečvou

tel.: 581 694 140

mobil: 777 708 593

e-mail: nabytekmahon@centrum.cz